Articles

Tháng Mười 26, 2023

Công văn 4666/TCT xác định tỷ giá khi tính thuế FCT

Theo công văn 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023, Căn cứ quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 3 điều 1 Thông tư số 53/2016/TT-BTC), cho mục đích ghi số kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính thì doanh nghiệp cần xác định trường…

View details