31/10/2023

Công văn 13533/CTHDU về khấu trừ thuế TNCN khoán việc

Theo công văn số 13533/CTHDU-TTHT ngày 08/09/2023, trường hợp, Công ty ký hợp đồng với cá nhân không đăng ký kinh doanh để cung cấp nhân công làm việc cho Công ty thì thu nhập của cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.

Khoản chi phí nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và có các chứng từ cụ thể như sau:

  • Hợp đồng giao khoán;
  • Biên bản thanh lý hợp đồng;
  • Căn cước công dân;
  • Biên bản nghiệm thu sản lượng hoặc biên bản xác nhận công việc hoàn thành;
  • Bảng chấm công;
  • Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu 01/TNDN;
  • Chứng chi chi tiền;
  • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: Cong van 13533 ve viec khau tru thue TNCN hop dong khoan viec