25/10/2023

Công văn 10610/CTDAN kê khai hoá đơn đầu vào bỏ sót

Theo công văn số 10610/CTDAN-TTHT ngày 3/10/2023, trường hợp chi nhánh phát hiện hoá đơn đầu vào bị bỏ sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiễm tra theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Trường hợp chi nhánh khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: Cong van 10610 ke khai hoa don dau vao bo sot