30/10/2023

Quyết định 1388/QĐ-TCT về quản lý rủi ro hoàn thuế VAT

Tổng cục Thuế cho biết, kể từ ngày 25/10/2023, QLRR phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT sẽ được triển khai áp dụng trên toàn quốc. Bộ bộ chỉ số tiêu chí (CSTC) phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế được chia làm 3 nhóm:

  • Nhóm I: nhóm CSTC phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT thuộc diện kiểm trước hoàn sau.
  • Nhóm II: nhóm CSTC phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo phương pháp chấm điểm rủi ro.
  • Nhóm III: nhóm CSTC theo yêu cầu quản lý của cơ quan thuế.

Việc xác định ngưỡng rủi ro của đề nghị hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc: 15% rủi ro cao; 30% rủi ro thấp và còn lại là rủi ro trung bình (55%).

Trong giai đoạn đầu triển khai, Tổng cục Thuế sẽ chạy phân tích trong phạm vi bộ CSTC gồm CSTC nhóm I và CSTC nhóm II với trọng số của các CSTC là 1 để phân tích, phân loại rủi ro trên phạm vi cả nước.

Vui lòng xem chi tiết Quyết định đính kèm: QD 1388_TCT ngay 18.9.23_ap dung QLRR trong phan loai ho so hoan thue GTGT