18/10/2023

Công văn 23568/CTBDU về thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ

Theo công văn 23568/CTBDU-THTT ngày 06/10/2023, thời gian trích khấu hao TSCĐ phải được thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm và được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Khi Công ty có thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong thuyết minh Báo cáo tài chính

Thời gian trích khấu hao TSCĐ phải nằm trong khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính và không làm thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

Xin vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: Cong van 23568-CTBDU thay doi thoi gian trich khau hao