01/11/2023

Công văn 3782/TCT chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi cho vay

Theo công văn 3782/TCT-CS ngày 25/08/2023, trường hợp, doanh nghiệp tổ chức không hoạt động theo Luật tổ chức tín dụng cho hoạt động cho vay không thường xuyên nếu cho tổ chức khác vay (bao gồm cả chi nhánh của doanh nghiệp mà chi nhánh này nộp thuế TNDN riêng) không tính lãi hoặc có lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường cùng kỳ hạn, quy mô trên thị trường thì thuộc trường hợp ấn định thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Đối với trường hợp cho vay, có kỳ hạn trả lãi cụ thể theo hợp đồng vay thì doanh nghiệp phải ghi nhận vào doanh thu tài chính của kỳ phát sinh lãi vay phải thu không phụ thuộc vào doanh nghiệp cho vay có thu được tiền lãi hay chưa.

Vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: Cong van 3782 huong dan thu nhap tu lai cho vay