17/10/2023

Công văn 4383/TCT-CS chuyển lỗ từ chi nhánh sang công ty mẹ

Theo công văn số 4383/TCT-CS ngày 04 tháng 10 năm 2023, pháp luật thuế TNDN hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và không có qui định chuyễn lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc

Xin vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: Công văn 4383/TCT-CS chuyển lỗ từ chi nhánh sang công ty mẹ