17/10/2023

Công văn 4480/TCT-CS chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Công văn 4480/TCT-CS ngày 10/10/2023, Nhà đầu tư Hàn Quốc được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính hoặc khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành

Việc xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại Điều 70 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính

Xin vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: Cong van 4480TCT-CS chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai