13/10/2023

Công văn 4511/TCT-CS xuất hoá đơn trả lại hàng

Theo công văn số 4522/TCT-CS ngày 11/10/2023, trường hợp người bán nhận lại hàng hoá trả lại một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hoá đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hoá đơn đã lập theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và điểm khoản 2 điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Xin vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: CV4511_11102023TCT xuat hoa don tra lai hang ban