17/10/2023

Công văn 4788/CTBNI tiền lương trả giám đốc Công ty MTV

Công văn 4788/CTBNI-THTT ngày 9/10/2023, trường hợp công ty là Công ty TNHH MTV do một tổ chức làm chủ sở hữu (Công ty TNHH JS HitechVina Co., Ltd tại Hàn Quốc), có phát sinh chi trả tiền lương cho giám đốc Công ty (là thành viên sáng lập của Công ty TNHH JS HitechVina Co., Ltd), cá nhân giám đốc có tham gia trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty thì khoản chi phí tiền lương này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Xin vui lòng xem chi tiết công văn đính kèm: Cong van 4788-CTBNI-TTHT tien luong tra cho giam doc cong ty MTV